Osobní

Nakupujte na milionech webovych
stránek a posílejte peníze rodině a p?átel?m.

Za?ít

Firemní

Za?něte p?ijímat platby prost?ednictvím jednoho firemního ú?tu PayPal.

Za?ít

Reakce na koronavirus

Generální ?editel spole?nosti PayPal Dan Schulman o tom, jak PayPal podporuje lidi a firmy, na které dopadlo roz?í?ení COVID-19. P?e?těte si jeho dopis. >

PayPal je pro ka?dého, kdo platí nebo dostává zaplaceno

Fyzické osoby

Zjistěte, pro? máme více ne? 200 milion? aktivních ú?t? po celém světě.

Firmy

P?ipojte se k více ne? 7 milion?m firem po celém světě, které p?ijímají platby PayPal.

Partne?i a vyvojá?i

Spolupracujte se slu?bou PayPal a nabídněte svym zákazník?m ?pi?ková platební ?e?ení.

PayPal spojuje kupující a prodejce

1

Zaregistrujte se pouze pomocí e-mailové adresy a hesla.

2

Bezpe?ně p?idejte své karty.

3

Pla?te pouze pomocí e-mailové adresy a hesla kliknutím na tla?ítko PayPal.

P?ipojte se ke 200 milion?m aktivních ú?t? PayPal z celého světa

Vy??í bezpe?nost a ochrana

Nakupujte bez obav. Prodejc?m nesdělujeme va?e úplné finan?ní informace. Pokud zbo?í nedorazí nebo neodpovídá popisu, m??ete u zp?sobilych nákup? vyu?ít ochranu kupujícího PayPal.

Dal?í informace o zabezpe?ení

Jednoduché a pohodlné placení

Pla?te online pomocí hesla k ú?tu PayPal, ani? byste museli zadávat své finan?ní informace. Je?tě rychleji pak m??ete platit díky funkci One Touch?, která umo?ňuje trvalé p?ihlá?ení a dokon?ení nákupu bez zadávání hesla. Navíc m??ete byt bez obav, proto?e na vybrané nákupy se vztahuje ochrana kupujícího.

Dal?í informace o funkci One Touch?

Z jakéhokoli za?ízení, kdekoli na světě

S jedinym ú?tem m??ete nakupovat u milion? obchodník? po celém světě a posílat peníze svym p?átel?m, a? u? jsou kdekoli. S aplikací PayPal budete mít ke svému ú?tu p?ístup z jakéhokoli za?ízení.

Stáhnout mobilní aplikaci

Vět?inou zdarma, ?ádné skryté poplatky

Vytvo?ení ú?tu PayPal i nakupování p?es slu?bu PayPal je bezplatné s vyjimkou p?ípad?, kdy dochází k p?evodu měny. ?ádné poplatky neplatíte ani v p?ípadě, ?e svym p?átel?m nebo rodině po?lete ze z?statku na ú?tu PayPal platbu ve vlastní měně. Jiné transakce mohou byt zpoplatněny.

Dal?í informace o poplatcích

Zaregistrujte se a za?něte slu?bu pou?ívat

Za?ít

Pokud budete v?procházení pokra?ovat, budeme pou?ívat soubory cookie, díky kterym na?e stránky fungují a?jsou vykonněj?í a?m??eme vám pomocí nich p?izp?sobit prost?edí. Jestli?e soubory cookie p?ijmete, budeme je pou?ívat také k?p?izp?sobení reklam. Spravovat soubory cookie

男人的加油站app