Ανακαλ?ψτε του? λ?γου? για του? οπο?ου? εκατομμ?ρια ?νθρωποι αγαπο?ν την PayPal.

Εγγραφε?τε στην PayPal, ε?ναι δωρε?ν.

Επιλ?ξτε ?ναν απ? του? 2 τ?που? λογαριασμ?ν:

Εκτελ?στε αγορ?? στη χ?ρα σα? και σε ολ?κληρο τον κ?σμο απ? τον υπολογιστ? ? την κινητ? συσκευ? σα?, χωρ?? να κοινοποιε?τε τα οικονομικ? στοιχε?α σα? στου? πωλητ??.

Δεχτε?τε πληρωμ?? και στε?λτε τιμολ?για στου? πελ?τε? σα?. Πρ?κειται για ?ναν ευκολ?τερο και ασφαλ?στερο τρ?πο να πωλε?τε τα προ??ντα σα? σε οποιοδ?ποτε ?τομο, απ? οποιοδ?ποτε σημε?ο και αν? π?σα στιγμ?.

Συν?χεια