Presved?te sa sami, pre?o milióny ?udí rady vyu?ívajú slu?bu PayPal

Zaregistrujte sa v?slu?be PayPal – zadarmo

Vyberte si z?dvoch typov ú?tov:

Nakupujte v tuzemsku a na celom svete prostredníctvom po?íta?a alebo mobilného telefónu bez toho, aby mali predajcovia prístup k va?im finan?nym údajom.

Prijímajte platby a posielajte faktúry zákazníkom. Predávajte jednoducho a bezpe?ne komuko?vek, kdeko?vek a kedyko?vek.

Pokra?ova?