Osobny ú?et

Nakupujte na miliónoch webovych lokalít a?posielajte peniaze rodine a priate?om.

Za?a?

Firemny ú?et

Za?nite prijíma? platby pomocou jedného firemného ú?tu PayPal.

Za?a?

Na?a odpove? na koronavírus

Dan Schulman, Generálny riadite??spolo?nosti PayPal, o?podpore, ktorú PayPal poskytuje ?u?om a?firmám postihnutym nákazou COVID-19. Pre?ítajte si list. >

PayPal je pre ka?dého, kto platí alebo prijíma platby

Jednotlivci

Zistite, pre?o máme na celom svete viac ako 200 miliónov aktívnych ú?tov.

Firmy

Pripojte sa k viac ako 7 miliónom firiem na celom svete, ktoré pou?ívajú PayPal.

Partneri a vyvojári

Spolupracujte so slu?bou PayPal a ponúkajte zákazníkom ?pi?kové platobné rie?enia.

PayPal spája kupujúcich a predajcov

1

Zaregistrujte sa len pomocou e-mailovej adresy a hesla.

2

Bezpe?ne pridajte svoje karty.

3

Na zaplatenie pou?ite tla?idlo PayPal, pri?om vám sta?í len e-mailová adresa a heslo.

Pridajte sa k 200 miliónom aktívnych ú?tov PayPal na celom svete

Lep?ia bezpe?nos? a ochrana

Nakupujte bez obáv. Predajcom neposkytujeme va?e úplné finan?né údaje. Ak navy?e tovar nie je doru?eny alebo nezodpovedá opisu, na vybrané nákupy sa vz?ahuje ochrana kupujúceho PayPal.

?al?ie informácie o zabezpe?ení

Jednoducho a pohodlne

Pla?te online pomocou hesla k ú?tu PayPal bez toho, aby ste museli zadáva? svoje finan?né údaje. E?te rychlej?ie zaplatíte s funkciou One Touch?, ktorá umo?ňuje trvalé prihlásenie a zaplatenie bez zadávania hesla. Navy?e m??ete nakupova? bez starostí, preto?e na vybrané nákupy sa vz?ahuje ochrana kupujúceho.

?al?ie informácie o funkcii One Touch?

V ktoromko?vek zariadení, kdeko?vek na svete

S jednym ú?tom m??ete nakupova? u miliónov obchodníkov na celom svete a posiela? peniaze priate?om a rodine takmer kdeko?vek. V?aka aplikácii PayPal budete ma? k svojmu ú?tu prístup z ?ubovo?ného zariadenia.

Stiahnu? mobilnú aplikáciu

Bez skrytych poplatkov

Vytvorenie ú?tu PayPal a nakupovanie cez PayPal je bezplatné okrem prípadov, kedy dochádza k prepo?tu meny. ?iadne poplatky neplatíte ani ke? priate?om alebo rodine po?lete peniaze zo zostatku na ú?te PayPal vo vlastnej mene. Iné transakcie m??u by? spoplatnené.

?al?ie informácie o poplatkoch

Zaregistrujte sa a za?nite slu?bu vyu?íva?

Za?a?

Ak budete pokra?ova? v?prehliadaní na?ej webovej lokality, súbory cookie, pomocou ktorych na?a lokalita m??e fungova?, pou?ijeme na zlep?enie vykonu a?prisp?sobenie obsahu. Po vyjadrení súhlasu s?pou?ívaním súborov cookie vám budeme m?c? prisp?sobi? aj reklamy. Spravujte súbory cookie

男人的加油站app