Tüketicileri ?lgilendiren Soru ve Cevaplar


PayPal hizmetini kullanmaya devam edebilir miyim?

PayPal’?n Türkiye’deki mü?terileri para g?nderemez veya alamaz, hesaplar?na eri?emez ya da tan?ml? banka hesaplar?na para ?ekemezler.
Ayr?ca size yard?mc? olabilmemiz i?in destek@paypal.com adresinden PayPal Mü?teri Hizmetleri’ne de ula?abilirsiniz.

Ba?ka bir ülkeden PayPal hesab? a?abilir miyim?

Kullan?c?lar?m?z?n PayPal hesaplar?n? ikamet ettikleri ülkede a?malar? gerekir.

PayPal hesab?mdaki paray? nas?l alabilirim?

Ayr?ca size yard?mc? olabilmemiz i?in destek@paypal.com adresinden PayPal Mü?teri Hizmetleri’ne de ula?abilirsiniz.

Birisi benim PayPal hesab?ma para g?ndermeye ?al???rsa ne olacak?

Türkiye’deki mü?terilerimiz para g?nderemez ya da alamazlar. Bu i?lemler ba?ar?s?z olur ve bu tip bir i?lemin art?k mümkün olmad??? bildirilir.

PayPal Mü?teri Hizmetleri’ne nas?l ula?abilirim?

Mü?teri hizmetleri ekibimize destek@paypal.com adresinden ula?abilirsiniz.

Sat?c?lar? ?lgilendiren Soru ve Cevaplar


Türkiye d???ndaki mü?terilerden PayPal ?demelerini kabul edebilecek miyim?

Türkiye’deki sat?c?lar?m?z, Türkiye’deki veya ba?ka ülkelerdeki al?c?lardan Türkiye’deki hesaplar?na ?deme alamazlar.

?deme i?lemleri i?in PayPal ile bir anla?mam var, ona ne olacak?

Türkiye’de PayPal hizmetini sa?lamam?za izin verilmiyor, dolay?s?yla Türkiye’deki mü?terilerimiz ad?na yap?lan i?lemleri durdurduk.

PayPal hesab?mdaki paray? nas?l alabilirim?

Ayr?ca size yard?mc? olabilmemiz i?in destek@paypal.com adresinden PayPal Mü?teri Hizmetleri’ne de ula?abilirsiniz.

PayPal Mü?teri Hizmetleri’ne nas?l ula?abilirim?

Mü?teri hizmetleri ekibimize destek@paypal.com adresinden ula?abilirsiniz.